Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Władze Spółki

Władzami Spółki są:

A. Zarząd Spółki :

Andrzej Tarnawa - Prezes

B. Rada Nadzorcza :

1. Marek Waszczykowski
2. Aleksandra Leszczyńska - Ociepa
3. Piotr Mielec

C. Zgromadzenie Wspólników.
 

A. ZARZĄD SPÓŁKI

1. 1 Składa się z jednego członka który pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego, którego kadencja trwa dwa lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwołany przez Zgromadzenie wspólników przed upływem kadencji.
2. 1.Zarząd Spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych albo w Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.
3. Regulamin Zarządu Spółki określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
4. Regulamin uchwala Zarząd , a zatwierdza Rada Nadzorcza
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę udziałów oraz dokumentacje związaną z aktami rejestrowymi spółki.

B. RADA NADZORCZA

1. Rada składa się z co najmniej trzech członków, kadencja pierwszej rady trwa rok, każdej następnej trzy lata.
2. Radę Nadzorczą wybiera i powołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Zasady Wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynności Rady określa Zgromadzenie Wspólników.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
 • zmiana umowy spółki
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 • połączenie Spółki, przekształcenie Spółki lub utworzenie nowej Spółki,
 • rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,
 • wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce prze upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki.
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,